A A A

Program „Rodzina 500 plus”

Celem rządowego programu Rodzina 500 Plus jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Zgodnie z założeniami programu, wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu, poza poprawą sytuacji polskich rodzin, ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne
 • dziecko małżonka
 • dziecko przysposobione (adoptowane)
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać:

 • rodzice
 • jeden rodzic
 • opiekunowie prawni
 • faktyczni opiekunowie


Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:

 • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne (tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).


W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:

 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
 • przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
 • przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.


Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko na dziecko
 • przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).


Od kiedy?

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, natomiast dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.

Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują.

Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat.
Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Dokumenty będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat samego programu.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
 • Zaświadczenia o innych dochodach.
 • Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).


Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko jest bezpłatny!

Więcej o Programie „ Rodzina 500 plus” znajdziesz tu: https://rodzina500plus.gov.pl/

Szukaj

Wesprzyj nas!