A A A

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU www.GdzieRodzić.info
 
Część A. Postanowienia ogólne
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
 
Regulamin
 
stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Rodzić po Ludzku
 
Użytkownik/ Użytkowniczka
 
Osoba fizyczna korzystająca z serwisu internetowego www.GdzieRodzić.info 
 
 
Część B. Postanowienia szczegółowe
 
1. Konto Użytkownika/ Użytkowniczki w serwisie www.GdzieRodzić.info udostępniane jest przez Fundację nieodpłatnie.
 
2. Użytkownikiem/ Użytkowniczką konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem/użytkowniczką  konta za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 
3. Użytkownik/ Użytkowniczka uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, równoznacznego z akceptację regulaminu.
 
4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika/ Użytkowniczkę w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 
5. Fundacja nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika/ Użytkowniczki zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 
6.  Zarejestrowanie się w serwisie www.GdzieRodzić.info jest równoznaczne z wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze informacyjnym od Fundacji Rodzić po Ludzku drogą mailową.
 
7. Użytkownik/ Użytkowniczka jest zobowiązany/a do korzystania z konta oraz z innych usług serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 
8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników/ Użytkowniczki w serwisie www.GdzieRodzić.info treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, naruszających zasady niniejszego Regulaminu, a także naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich,  w tym prawa do wizerunku.
 
9. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez  Użytkowników/Użytkowniczki w serwisie www.GdzieRodzić.info jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług, a także linków do stron internetowych zawierających takie treści lub materiały. Dotyczy to w szczególności usług medycznych, reklam gabinetów lekarskich i wszelkich usług związanych z ciążą, porodem i połogiem.
 
10. Użytkownik/ Użytkowniczka ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto, a także korzysta z innych usług w serwisie www.GdzieRodzić.info, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania naruszające prawo. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Fundacja może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.
 
11. Fundacja zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika/Użytkowniczki, gdy:
 
a) Użytkownik/ Użytkowniczka wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu;
b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 
12. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza lub jego fragmentu, gdy narusza on zasady wymienione w niniejszym Regulaminie.
 
13. Użytkownik / Użytkowniczka serwisu www.GdzieRodzić.info publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Fundacja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie, co oznacza m.in., że nie sprawdza prawdziwości faktów, na podstawie których wygłaszane są opinie Użytkowników/ Użytkowniczek.
 
14. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia założonego konta, także w przypadku zmiany Regulaminu. Żądanie zamknięcia konta należy nadesłać na adres e-mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl lub pisemnie na adres Fundacji.
 
15. Po zamknięciu konta Fundacja jest uprawniona do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika/ Użytkowniczka zamkniętego konta.
 
16. Zamieszczając treści  w serwisie www.GdzieRodzić.info Użytkownik /Uzytkowniczka wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Fundację z zamieszczonych treści. 
 
17. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu www.GdzieRodzić.info bez podawania przyczyn takiego działania.
 
18. Fundacja zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu serwisu www.GdzieRodzić.info, związanych z obsługą techniczną strony oraz niezbędnymi modyfikacjami i naprawami. 
 
19. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 
 
 
 
Nota Prawna
 
Żadna z informacji publikowanych na stronie www.GdzieRodzic.info (dotyczy to zarówno treści, jak i elementów graficznych i kompozycji) nie może być reprodukowana, powielana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakikolwiek sposób i na żadnym nośniku bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Jeśli chcesz skorzystać z informacji z tej strony, lub zamieścić je na innej stronie, podaj źródło oraz link do strony, z której pochodzą informacje.
Serwis www.GdzieRodzić.info został przygotowany z dbałością o merytoryczną rzetelność zawartych na niej informacji, ale autorzy nie gwarantują ich aktualności, dokładności i kompletności ani nie ponoszą odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
Podane informacje mają charakter informacyjny i nie zastąpią konsultacji medycznej.
Informacje o szpitalach pochodzące od samych szpitali, przygotowane zostały na podstawie ankiet opracowanych przez Fundację Rodzić po Ludzku, a wypełnionych przez uprawniony personel oddziałów położniczych i neonatologicznych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych przez szpitale informacji ani za żadne skutki, jakie mogą z tego wynikać.
Fundacja nie ponosi także odpowiedzialności za treści i opinie umieszczone w komentarzach.
 
 

Szukaj

Wesprzyj nas!