A A A

Becikowe

Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”.Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”.

Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto. Dochód ustala się tak jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny.
Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego. Warunkiem jego otrzymania jest  pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Takie zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać becikowe?

Podstawowymi dokumentami, które należy złożyć są:
• wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
• dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe (kopia plus oryginał do wglądu);
• zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka);
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (kopia plus oryginał do wglądu);
• pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica;
• dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.
Wymogi co do niezbędnych dokumentów mogą różnić się w zależności od danego ośrodka, dlatego też warto uzyskać pełną informację w miejskim i gminnym ośrodku pomocy społecznej.

 

Do pobrania:  przykład owy wniosek o becikowe   
 

 

Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji

 

Szukaj

Wesprzyj nas!