A A A

Urlopy dla rodziców - FAQ

Jakie urlopy przysługują rodzicom z tytułu urodzenia dziecka?

Z tytułu urodzenia dziecka jego rodzicom przysługują dodatkowe uprawnienia urlopowe. Kodeks pracy przewiduje, że rodzice dziecka mogą skorzystać z urlopów takich jak m. in.: podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński, urlop wychowawczy, rodzicielski i ojcowski. Za czas przebywania na urlopie dla rodziców przysługuje zazwyczaj prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 

Czym różni się urlop macierzyński od zasiłku macierzyńskiego?

Urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym i przysługuje w okresie zatrudnienia w związku z urodzeniem się dziecka.

Natomiast zasiłek macierzyński jest świadczeniem z tytułu ubezpieczenia społecznego i przysługuje w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Co istotne, prawo do tego zasiłku ma nie tylko pracownica, ale każda ubezpieczona kobieta, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
Wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego zależy od wyboru ścieżki uzyskiwania urlopów związanych z urodzeniem się dziecka.

Przewidziane są dwa rozwiązania:
• W przypadku złożenia, nie później niż 14 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze  przez cały ten czas zasiłek będzie wynosił 80% wysokości wynagrodzenia.
• W przypadku gdy takiego wniosku się nie złoży, wysokość zasiłku będzie wynosić 100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego.

W przypadku, gdy wniosek o dodatkowy urlop macierzyński złoży się w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia porodu (a wniosek o urlop rodzicielski razem z tym wnioskiem lub nie później niż 14 dni przed zakończeniem dodatkowego urlopu macierzyńskiego), wysokość zasiłku wynosić będzie 100% za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego.

 

Urlop macierzyński - czy możesz jednocześnie pracować?

Jeśli chcesz wychowywać dziecko i jednocześnie pracować, jest to możliwe, ale dopiero gdy zakończy się urlop macierzyński. Działalność zarobkowa jest możliwa w trakcie urlopu rodzicielskiego u pracodawcy udzielającego tego urlopu i w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu.
Żeby podjąć pracę trzeba złożyć do pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed jej rozpoczęciem. Urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony, nawet do 64 tygodni. Jeśli rodzic łączy pracę z urlopem np. przez 8 tygodni, to de facto wykorzystuje w tym czasie tylko 4 tygodnie „pełnoetatowego” urlopu. Jego urlop zostanie więc wydłużony o dodatkowe 4 tygodnie, które nie będą łączone z pracą.
We wniosku, który składa pracownica, należy określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. W takim przypadku pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o przyczynie nieuwzględnienia jego wniosku.
Można również pracować na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Pobierając zasiłek macierzyński (nawet w czasie urlopu macierzyńskiego) można za to prowadzić działalność gospodarczą  nie ma limitu zarobków. Ważne jednak, by przez cały ten czas opłacana była składka zdrowotna. Nie trzeba jednak opłacać pozostałych składek ZUS.

 

Co z urlopem macierzyńskim, jeśli dziecko wymaga dłuższej hospitalizacji?


Można zawiesić urlop macierzyński, jeśli dziecko wymagałoby opieki szpitalnej w trakcie urlopu macierzyńskiego. Jeśli dziecko wymagałoby dłuższej hospitalizacji, jego mama po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego pozostałą część tego urlopu może wykorzystać już po wyjściu dziecka ze szpitala.
W takim przypadku na czas hospitalizacji dziecka można korzystać ze zwolnienia lekarskiego na nie, o ile otrzyma się takie zwolnienie od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem w szpitalu.
W takim przypadku w czasie przerwy w urlopie macierzyńskim nie ma się obowiązku powrotu do pracy. Pozostałą część urlopu wykorzystuje się wówczas już po wyjściu dziecka ze szpitala.
Urlopu rodzicielskiego nie można przerywać ze względu na konieczność hospitalizacji dziecka.

 

Co jeśli mama wymaga dłuższej hospitalizacji?

W sytuacji, gdy kobieta uprawniona do urlopu macierzyńskiego wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia, uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, tata dziecka będzie miał prawo do części urlopu, obejmującej czas hospitalizacji mamy dziecka, ale dopiero po upływie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

 


Co jeśli dziecko urodziło się martwe lub zmarło w trakcie porodu?

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego śmierci przed upływem 8 tygodnia życia przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni licząc od dnia porodu. Także w przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia zachowuje się prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od dnia śmierci dziecka.

 

 

Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji

 

Szukaj

Wesprzyj nas!