A A A

Program „Rodzina 500 plus”

Celem rządowego programu Rodzina 500 Plus jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Zgodnie z założeniami programu, wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu, poza poprawą sytuacji polskich rodzin, ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.

 

Kto może skorzystać z programu?

Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje na dziecko, rozumiane jako:
• dziecko własne
• dziecko małżonka
• dziecko przysposobione (adoptowane)
• dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia


Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.


Świadczenie mogą pobierać:
• rodzice
• jeden rodzic
• opiekunowie prawni
• faktyczni opiekunowie

 

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:


• każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny,
• pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto,
• pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł netto, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne (tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, może zostać podjęta decyzja o:
• wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
• wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
• przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
• przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.

Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:
• dziecko jest w związku małżeńskim,
• dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą,
• dziecko ma prawo do świadczenia na własne dziecko,
• przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).

 

500 plus a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Od kiedy?

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat.
Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy rzeczywiście zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach, zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?


Dokumenty można składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat samego programu.

 

Co należy dołączyć do wniosku?


Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musi, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, odpowiednio dołączyć do wniosku:
• oświadczenia wnioskodawcy dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
• zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
• oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne,
• inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko jest bezpłatny!

Więcej o Programie „ Rodzina 500 plus” znajdziesz tu: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
 

Szukaj

Wesprzyj nas!