A A A

Twoje prawa w ciąży

Ochrona stosunku pracy


Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z Tobą umowy o pracę. Jeżeli sama złożyłaś wypowiedzenie, lub rozwiązałaś umowę o pracę nie wiedząc, że jesteś w ciąży, możesz wycofać to oświadczenie.

Ponadto, jeśli podlegasz ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę z tytułu ciąży i poinformujesz o tym pracodawcę, to nawet po ustaniu stosunku pracy powinnaś zostać przywrócona do pracy.

Pracodawca ma obowiązek przedłużenia z Tobą umowy terminowej (na czas określony, czas wykonywania określonej pracy, lub na okres próbny) do dnia porodu, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: umowa została zawarta na dłużej niż miesiąc oraz uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.

 

Pamiętaj! jednak, iż status pracownicy przysługuje Ci w tym wypadku do dnia porodu. Oznacza to, iż jako niepracownicy nie przysługuje Ci prawo do urlopu macierzyńskiego. W tym wypadku masz zapewnione prawo do zasiłku macierzyńskiego (art. 30 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

 

Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ochronnym możliwe jest tylko, gdy:
1. ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy, lub 2. zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie bez wypowiedzenia z Twojej winy.

Pracodawca nie może również zmienić Ci warunków pracy i płacy, chyba że w zakładzie pracy przeprowadzane są zwolnienia grupowe.
(art. 177 KP, orzeczenie SN 15. 01. 1988r., sygn. I PRN 74/78)


Prace zabronione


Jeżeli wykonujesz pracę zabronioną kobietom w ciąży, lub przedłożysz orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy, pracodawca zobowiązany jest dostosować warunki pracy lub ograniczyć czas pracy tak, by wyeliminować zagrożenie. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca zobowiązany jest przenieść Cię do innej pracy lub zwolnić z obowiązku jej świadczenia.

 

Pamiętaj!: korzystając z tego prawa nie tracisz wynagrodzenia. Dodatkowo, jeżeli zmiana warunków, przeniesienie do innej pracy lub skrócenie czasu powoduje obniżenie wynagrodzenia, masz prawo do dodatku wyrównawczego.
(art. 179 Kodeksu Pracy)


Praca w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, delegacje


Pracodawca nie może zatrudniać Cię w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, nawet jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Jeżeli pracujesz między godziną 21 a 7 rano, masz prawo do zmiany rozkładu czasu pracy, przeniesienia do innej pracy, albo zwolnienia na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pamiętaj o tym, że masz prawo do wynagrodzenia i dodatku wyrównawczego.
Delegowanie poza stałe miejsce pracy oraz zatrudnienie w systemie przerywanego czasu pracy może nastąpić tylko wtedy, gdy zaakceptujesz takie rozwiązanie.
(art. 178 KP)


Pamiętaj!: przysługuje Ci płatne zwolnienie z pracy, jeżeli badania dotyczące ciąży nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy
(art. 185§2 KP)


Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży


Przebywając na zwolnieniu lekarskim masz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Brane jest pod uwagę Twoje przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Jeżeli okres ubezpieczenia chorobowego jest krótszy niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru stanowi przeciętny miesięczny przychód z pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Od 1 stycznia 2009 r. na zasiłku chorobowym możesz przebywać maksymalnie 270 dni. Przez pierwsze 33 dni zachowujesz prawo do wynagrodzenia  chorobowego wypłacanego przez pracodawcę. Od 34 dnia wypłacany jest zasiłek chorobowy przez ZUS lub przez pracodawcę, jeżeli zatrudnia powyżej 20 pracowników.
(art. 92 KP, art. 8,11, 61 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)

 

Dowiedz się więcej o standardach opieki okołoporodowej!

 

Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji

 


 

 

Szukaj

Wesprzyj nas!