A A A

Zasiłek rodzinny

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:


•  95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
•  124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
•  135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
• rodzicom,
• jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko:
• 18. roku życia lub zakończenia nauki w szkole –jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
• 24 roku życia – jeżeli kontynuuje naukę w szkole i jest niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym albo znacznym).
Osobie uczącej się zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej – jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko;
• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą.


Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym albo znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.


Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku można znaleźć tutaj:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Zasiłek ten jest wolny od podatku.

 

Złotówka za złotówkę
Obowiązuje w dalszym ciągu zasada „Złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą świadczenia nie są odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Dla przykładu: w rodzinie Anny i Jana Kowalskich, którzy mają dwójkę dzieci, dochód na jednego członka rodziny wynosi 694 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego jest przekroczone o 20 zł. Rodzina Kowalskich może się ubiegać o zasiłki, ale będą one o 20 zł niższe.

 

 

Przedruk, kopiowanie, skaracanie i wykorzystywanie tekstów (w całości lub ich fragmentów) wymaga pismenej zgody Fundacji

Szukaj

Wesprzyj nas!